previous arrowprevious arrow
Schal / 2010 / Haspelseide / Leinwandbindung / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2019 / Schappeseide / Leinwandbindung / 50 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2010 / Schappeseide / Leinwandbindung / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2013 / Schappeseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2010 / Haspelseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2010 / Haspelseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2010 / Haspelseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2013 / Haspelseide, Schappeseide / Leinwandbindung / 65 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2013 / Schappeseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2019 / Schappeseide / Leinwandbindung / 50 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2019 / Schappeseide / Leinwandbindung / 50 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2019 / Schappeseide / Leinwandbindung / 50 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2016 / Papier / Leinwandbindung / Ikatfärbung / 65 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2016 / Papier / Leinwandbindung / Ikatfärbung / 65 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2016 / Papier / Ikatfärbung / 65 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2014 / Papier / Leinwandbindung / Ikatfärbung / 40 x 200 cm / Foto: Herbert Stolz
Schal / 2014 / Papier / Leinwandbindung / Ikatfärbung / 40 x 200 cm / Foto: Herbert Stolz
Schal / 2005 / Schappeseide / Leinwandbindung / 58 x 200 cm / Foto: Herbert Stolz
Schal / 2008 / Schappeseide / Leinwandbindung / 80 x 200 cm / Foto: George Meister
Schal / 2006 / Schappeseide / Leinwandbindung / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2006-2007 / Haspelseide, Schappeseide / Leinwandbindung / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2005 / Schappeseide / Atlasbindung / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Kissen / 2007 / Schappeseide / Atlasbindung / 64 x 40 cm, 45 x 30 cm / Foto: Herbert Stolz
Kissen / 2008 / Schappeseide / Atlasbindung / 61 x 35 cm, 54 x 35 cm / Foto: Herbert Stolz
Kimono / 2010 / Schappeseide / Leinwandbindung / Foto: Herbert Stolz
Kimono / 2008 / Schappeseide / Atlasbindung / Foto: Herbert Stolz
Kimono / 2008 / Schappeseide / Atlasbindung / Foto: Herbert Stolz
Schals / 2021 / Schappeseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2021 / Schappeseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2022 / Schappeseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2022 / Schappeseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2022 / Schappeseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2010 / Haspelseide / Leinwandbindung / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2019 / Schappeseide / Leinwandbindung / 50 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2010 / Schappeseide / Leinwandbindung / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2013 / Schappeseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2010 / Haspelseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2010 / Haspelseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2010 / Haspelseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2013 / Haspelseide, Schappeseide / Leinwandbindung / 65 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2013 / Schappeseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2019 / Schappeseide / Leinwandbindung / 50 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2019 / Schappeseide / Leinwandbindung / 50 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2019 / Schappeseide / Leinwandbindung / 50 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2016 / Papier / Leinwandbindung / Ikatfärbung / 65 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2016 / Papier / Leinwandbindung / Ikatfärbung / 65 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2016 / Papier / Ikatfärbung / 65 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2014 / Papier / Leinwandbindung / Ikatfärbung / 40 x 200 cm / Foto: Herbert Stolz
Schal / 2014 / Papier / Leinwandbindung / Ikatfärbung / 40 x 200 cm / Foto: Herbert Stolz
Schal / 2005 / Schappeseide / Leinwandbindung / 58 x 200 cm / Foto: Herbert Stolz
Schal / 2008 / Schappeseide / Leinwandbindung / 80 x 200 cm / Foto: George Meister
Schal / 2006 / Schappeseide / Leinwandbindung / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2006-2007 / Haspelseide, Schappeseide / Leinwandbindung / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2005 / Schappeseide / Atlasbindung / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Kissen / 2007 / Schappeseide / Atlasbindung / 64 x 40 cm, 45 x 30 cm / Foto: Herbert Stolz
Kissen / 2008 / Schappeseide / Atlasbindung / 61 x 35 cm, 54 x 35 cm / Foto: Herbert Stolz
Kimono / 2010 / Schappeseide / Leinwandbindung / Foto: Herbert Stolz
Kimono / 2008 / Schappeseide / Atlasbindung / Foto: Herbert Stolz
Kimono / 2008 / Schappeseide / Atlasbindung / Foto: Herbert Stolz
next arrownext arrow
 
previous arrow
Schals / 2019 / Schappeseide / 50 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2019 / Schappeseide / 50 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2010 / Schappeseide / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2013 / Schappeseide / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2010 / Haspelseide / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2010 / Haspelseide / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2010 / Haspelseide / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2010 / Haspelseide / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2010 / Haspelseide / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2010 / Haspelseide / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2013 / Haspelseide, Schappeseide / 65 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2013 / Schappeseide / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2013 / Schappeseide / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2019 / Schappeseide / 50 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2019 / Schappeseide / 50 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2019 / Schappeseide / 50 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2019 / Schappeseide / 50 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2016 / Papier / Ikatfärbung / 65 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2016 / Papier / Ikatfärbung / 65 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2014 / Papier / Ikatfärbung / 40 x 200 cm / Foto: Herbert Stolz
Schal / 2014 / Papier / Ikatfärbung / 40 x 200 cm / Foto: Herbert Stolz
Schal / 2014 / Papier / Ikatfärbung / 40 x 200 cm / Foto: Herbert Stolz
Schal / 2005 / Schappeseide / 58 x 200 cm / Foto: Herbert Stolz
Schal / 2008 / Schappeseide / 80 x 200 cm / Foto: George Meister
Schal / 2006 / Schappeseide / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2006-2007 / Haspelseide, Schappeseide / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2006-2007 / Haspelseide, Schappeseide / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2005 / Schappeseide / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2005 / Schappeseide / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Kissen / 2007–2008 / Schappeseide / 64 x 40 cm, 45 x 30 cm,61 x 35 cm, 54 x 35 cm / Foto: Herbert Stolz
Kimono / 2010 / Schappeseide / Foto: Herbert Stolz
Kimono / 2008 / Schappeseide / Foto: Herbert Stolz
Schals / 2021 / Schappeseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2021 / Schappeseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2021 / Schappeseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2021 / Schappeseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2022 / Schappeseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2022 / Schappeseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2022 / Schappeseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2022 / Schappeseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2022 / Schappeseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2022 / Schappeseide / Leinwandbindung / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2019 / Schappeseide / 50 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2019 / Schappeseide / 50 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2010 / Schappeseide / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2013 / Schappeseide / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2010 / Haspelseide / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2010 / Haspelseide / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2010 / Haspelseide / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2010 / Haspelseide / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2010 / Haspelseide / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2010 / Haspelseide / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2013 / Haspelseide, Schappeseide / 65 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2013 / Schappeseide / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2013 / Schappeseide / 60 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2019 / Schappeseide / 50 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2019 / Schappeseide / 50 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2019 / Schappeseide / 50 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2019 / Schappeseide / 50 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2016 / Papier / Ikatfärbung / 65 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2016 / Papier / Ikatfärbung / 65 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2014 / Papier / Ikatfärbung / 40 x 200 cm / Foto: Herbert Stolz
Schal / 2014 / Papier / Ikatfärbung / 40 x 200 cm / Foto: Herbert Stolz
Schal / 2014 / Papier / Ikatfärbung / 40 x 200 cm / Foto: Herbert Stolz
Schal / 2005 / Schappeseide / 58 x 200 cm / Foto: Herbert Stolz
Schal / 2008 / Schappeseide / 80 x 200 cm / Foto: George Meister
Schal / 2006 / Schappeseide / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2006-2007 / Haspelseide, Schappeseide / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schals / 2006-2007 / Haspelseide, Schappeseide / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2005 / Schappeseide / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Schal / 2005 / Schappeseide / 80 x 200 cm / Foto: Eva Jünger
Kissen / 2007–2008 / Schappeseide / 64 x 40 cm, 45 x 30 cm,61 x 35 cm, 54 x 35 cm / Foto: Herbert Stolz
Kimono / 2010 / Schappeseide / Foto: Herbert Stolz
Kimono / 2008 / Schappeseide / Foto: Herbert Stolz
next arrow